Čo je rozhodcovské konanie?

Rozhodcovské konanie je jednou z formiem riešenia sporov, pri ktorej sa účastníci dohodnú, že ich spor nebude rozhodnutý v rámci štátneho súdnictva, ale prostredníctvom rozhodcovského súdu. V porovnaní s konaním pred štátnym súdom je rozhodcovské konanie spravidla rýchlejšie, lacnejšie a poskytuje vyšší stupeň dôvernosti. Okrem toho môžu strany vo veľkej miere určiť podmienky konania (napr. určenie jazyka, sídla, použiteľného práva, ale najmä výber rozhodcov).

Príslušnosť VIAC vzniká vtedy, ak sa strany dohodnú, že sa rozhodcovské konanie bude spravovať Rozhodcovským poriadkom VIAC („Viedenskými pravidlami“). Takáto dohoda môže byť buď súčasťou zmluvy, ktorá sa vzťahuje na predmet sporu, alebo môže byť prijatá až po samotnom vzniku sporu.

Konečným rozhodnutím sporu je rozhodcovský rozsudok, ktorý nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť rovnako ako rozsudok súdu. Voči účastníkom sa stáva účinný momentom doručenia. Vďaka New Yorskému Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958 sa každý rozhodcovský rozsudok uznáva a je vykonateľný vo väčšine štátov sveta, čo je veľkou výhodou pre medzinárodný obchod.