Vzor Doložky

"Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa Pravidiel rozhodcovského a zmierovacieho konania Medzinárodného rozhodcovského centra Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni (Viedenské pravidlá) jedným alebo tromi rozhodcami, ktorí budú ustanovení v súlade s uvedenými Pravidlami."


Možné dodatočné ustanovenia dohody:

 


(1) Uplatňujú sa ustanovenia o zrýchlenom konaní;

(2) Rozhodovať budú ...... rozhodcovia.
      (jeden alebo traja);

(3) Aplikovať sa bude hmotné právo ......;*)

(4) Jazykom rozhodcovského konania bude ...... jazyk. 

 

*) V tomto kontexte je možné zvážiť potenciálne uplatnenie alebo neuplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách  o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.