Pravidlá Zmierovacieho Konania

Where the parties have submitted their dispute to the Conciliation Rules prior to the entry into force of the Mediation Rules on 1 January 2016, the new Vienna Mediation Rules shall apply to proceedings that have been initiated after 31 December 2015, unless one of the parties puts forward a written objection to such application. In such case the Conciliation Rules shall apply to the proceedings.

(1)
Ak by daný spor mohol spadať pod právomoc Rozhodcovského centra, na žiadosť účastníka je možné viesť mediačné konanie. Platná rozhodcovská zmluva sa nevyžaduje.

(2) Žiadosť o začatie mediačného konania sa podáva na sekretariát. Sekretariát je povinný vyzvať protistranu alebo protistrany, aby sa do 30 dní od doručenia žiadosti vyjadrili. Ak strana odmietne zúčastniť sa mediačného konania alebo sa nevyjadrí v príslušnej lehote, zmier sa považuje za neúspešný..

(3) Ak protistrana (alebo protistrany) prijme návrh na mediačné konanie, predsedníctvo navrhne jedného zo svojich členov alebo inú kvalifikovanú osobu, aby vykonávala funkciu mediátora. Na mediátorovi sa môžu dohodnúť aj strany. Mediátor je povinný preskúmať dokumenty predložené stranami, zvolať stretnutie na prediskutovanie sporu a predložiť návrhy na jeho vyriešenie zmierom.

(4) Ak sa dosiahne zhoda, vypracuje sa jej zápis, ktorý podpíšu strany a mediátor. Na žiadosť všetkých strán, ak existuje platná rozhodcovská zmluva, predsedníctvo ustanoví zmierovateľa za jediného rozhodcu. Jediný rozhodca je povinný vypracovať dohodu vo forme rozhodcovského zmieru alebo na žiadosť účastníkov vydať rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach.

(5) Ak nedôjde k uzavretiu dohody, mediácia sa považuje za neúspešnú. Strany nie sú v žiadnom nasledujúcom rozhodcovskom konaní viazané vyhláseniami vydanými počas zmierovacieho konania. Mediátor nesmie byť ustanovený za rozhodcu v nasledujúcom rozhodcovskom konaní, s výnimkou podľa podmienok uvedených v článku 4 tejto prílohy.

(6) Trovy mediačného konania a služieb poskytnutých mediátorom podľa podmienok uvedených v článku 4 tejto prílohy určuje generálny tajomník ako primeranú časť poplatkov/odmien platných pre rozhodcovské konanie na základe príslušnej hodnoty sporu (článok 44 Viedenských pravidiel). To isté platí aj pre preddavok na úhradu trov, ktorý určí generálny tajomník (článok 42 Viedenských pravidiel).
 

Download (pdf)