7 NAJWAŻNIEJSZYCH POWODÓW, ABY WYBRAĆ VIAC JAKO PREFEROWANĄ INSTYTUCJĘ ARBITRAŻOWĄ

Arbitraż jest preferowaną metodą rozwiązywania sporów gospodarczych. Jest postępowaniem prywatnym, wydajnym w zakresie czasu i kosztów, oraz bardziej bezpośrednim niż postępowania przed sądami powszechnymi. Ponadto, wyroki sądów arbitrażowych są egzekwowane w większości jurysdykcji na Świecie za sprawą Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Federalnej Izbie Handlowej (VIAC), utworzony w 1975 roku w Wiedniu, jest wiodącą instytucją arbitrażową w Europie Środkowowschodniej. VIAC oferuje wysokiej jakości usługi dostosowane do specyficznych potrzeb swoich użytkowników z całego Świata.


1 Austria jest forum przyjaznym arbitrażowi

 • Austria jest neutralnym krajem z dobrze rozwiniętym systemem prawnym.
 • Austriacki system prawny jest nowoczesny oraz przyjazny arbitrażowi z uwagi na swoje prawo arbitrażowe oparte na ustawie modelowej UNCITRAL (UNCITRAL Model Law).
 • Arbitraż w Austrii jest wydajny. Austriacki Sąd Najwyższy stanowi pierwszą oraz jednocześnie ostatnią instancję dla skarg o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego. Podstawy skargi są, podobnie jak w ustawie modelowej UNCITRAL, wyraźnie ograniczone.
 • Sądy w Austrii są przyjazne arbitrażowi oraz w razie potrzeby zapewniają arbitrom wszelką pomoc w ramach swoich kompetencji. Równocześnie sądy wstrzymują się od interweniowania w postępowania arbitrażowe oraz mogą interweniować tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 • Środki tymczasowe (interim measures) wydawane przez trybunały arbitrażowe podlegają egzekucji przez austriackie sądy.


2 VIAC jest efektywny w zakresie kosztów

 • Przejrzysta tabela opłat VIAC pozwala na przewidywalne wyliczenie kosztów.
 • Opłaty dla arbitrów oraz za usługi administracyjne są skromne w zestawieniu z innymi instytucjami.
 • Nowy system opt – in dla postępowań przyspieszonych gwarantuje jeszcze szybsze wyroki w jeszcze niższej cenie.


3
Wiedeń jest preferowaną lokalizacją, ponieważ...

 • ... jest wśród 7 najpopularniejszych dla arbitrażu lokalizacji na Świecie
 • .... jest wysoko ceniony miejscem spotkań dla biznesu oraz służby publicznej.
 • ... znajduje się w sercu Europy, oferuje świetne połączenia lotnicze z każdej części Świata oraz jest miejscem przesiadkowym dla podróży po Europie Środkowowschodniej.
 • ... ceny hoteli oraz restauracji są, uśredniając, znacząco niższe niż w innych dużych stolicach europejskich.


4 Postępowania arbitrażowe VIAC są dostosowane do potrzeb stron zainteresowanych

 • Regulamin Wiedeński 2013 zawiera innowacyjne oraz wypróbowane już przepisy, które razem tworzą nowoczesny zbiór zasad.
 • Przebieg postępowania podlega uzgodnieniom stron oraz trybunału arbitrażowego.
 • Strony mogą wybrać język postępowania oraz właściwe prawo materialne i procesowe.
 • Nie ma żadnych ograniczeń co do wyboru arbitrów przez strony.
 • W przypadku gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, VIAC nominuje arbitrów, tym samym gwarantując że postępowanie nie ulegnie zatrzymaniu.
 • Regulamin pozwala na przyłączenie stron trzecich oraz konsolidację postępowań w elastyczny sposób.
 • Trybunały arbitrażowe mogą wydawać tymczasowe środki zabezpieczające.
 • Arbitrzy są zobowiązani do informowania Sekretariatu oraz stron o oczekiwanej dacie wydania wyroku końcowego przy zamknięciu postępowania.
 • Dostępna jest przyspieszona forma postępowań, podczas których wyrok zostaje wydany w ciągu 6 miesięcy.
 • VIAC nadzoruje postępowania mediacyjne oraz inne postępowania ADR odbywające się przed, w trakcie oraz po postępowaniu arbitrażowym.


5 Dokładność oraz doświadczenie

 • Począwszy od założenia VIAC administrował z sukcesem już ponad 1600 postępowań arbitrażowych. Oferuje on dokładność, dostępność oraz indywidualnie poświęcaną stronom oraz ich pełnomocnikom w każdym momencie uwagę.
 • VIAC oferuje również mediację oraz inne usługi ADR.
 • Istnieje możliwość dokonania szerokiego wyboru spośród arbitrów, którzy są wyjątkowo doświadczeni w dziedzinach swoich praktyk. Wśród trybunałów arbitrażowych nominowanych przez VIAC znajdują się wiodący na świecie arbitrzy.
 • Prezydium oraz Sekretariat VIAC administrują postępowania wydajnie oraz z największą dbałością o jakość.
 • Sekretariat VIAC wspiera arbitrów oraz strony w trakcie przeprowadzanych postępowań.


6 VIAC oferuje usługi dodatkowe

 • Pokoje do prowadzenia postępowania oraz pokoje na czas przerw.
 • Sprzęt audio oraz video.
 • Pomoc przy organizacji logistycznej, n.p. identyfikowanie oraz pozyskiwanie protokolantów, tłumaczy.
 • Lunch oraz usługi cateringowe na terenie Sądu.


7 VIAC łączy naukę oraz praktykę prawa

 • VIAC jest blisko związany z  Austrian Arbitration Association oraz podtrzymuje przyjacielskie relacje z innymi ważnymi instytucjami arbitrażowymi.
 • VIAC jest również uznanym partnerem przy współpracy badawczej dla austriackich oraz zagranicznych uniwersyteckich wydziałów prawa.
 • VIAC jest jednym z partnerów założycieli, którzy stworzyli konkursy Willem C. Vis International Arbitration Moot oraz IBA – VIAC CDRC Mediation and Negotiation Competition, zrzeszając tym samym najlepszych studentów prawa z całego Świata, aby współzawodniczyli ze sobą w obecności wiodących praktyków celem rozwinięcia umiejętności arbitrażowych oraz negocjacyjnych.