Co to jest postępowanie arbitrażowe?

Postępowanie arbitrażowe jest formą rozwiązywania sporów, w której strony się umawiają, że spór pomiędzy nimi zostanie rozwiązany nie przez sąd powszechny, lecz przez sąd arbitrażowy. W porównaniu do sądownictwa powszechnego, postępowanie arbitrażowe jest poufne oraz zazwyczaj szybsze i tańsze. Ponadto strony w dużym stopniu mogą decydować o kształcie postępowania (na przykład: język, siedziba arbitrażu, prawo właściwe oraz przede wszystkim sędzia arbitrażowy).

VIAC jest właściwy do rozpatrywania sporów, jeżeli strony postanowiły o tym w umowie, umieszczając klauzulę, że ewentualne spory będą rozstrzygane na podstawie regulaminu VIAC  („Regulamin wiedeński “). Zapis na sąd arbitrażowy może być częścią umowy, z której wynika przedmiot sporu lub może być dokonany po powstaniu sporu.

Ostatecznym postanowieniem sądu arbitrażowego jest wyrok arbitrażowy, który tak jak wyroki sądów powszechnych jest prawomocny i podlega wykonaniu. Wyrok staje się wiążący dla stron z momentem doręczenia. Dzięki Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych (Konwencja Nowojorska z 1958) wyroki sądów arbitrażowych są uznawane i wykonywalne w większości krajów na świecie, co jest dużym ułatwieniem w handlu międzynarodowym.