Co je rozhodčí řízení?

Rozhodčí řízení je jednou z forem řešení sporů, při které se účastníci dohodnou, že jejich spor nebude rozhodnut v rámci státního soudnictví, ale prostřednictvím rozhodčího soudu. Ve srovnání s řízením před státním soudem je rozhodčí řízení zpravidla rychlejší, levnější a poskytuje vyšší stupeň důvěrnosti. Kromě toho mohou strany ve velké míře stanovit podmínky řízení (např. určení jazyka, sídla, použitelného práva, ale zejména výběr rozhodčích).

Příslušnost VIAC vzniká tehdy, pokud se strany dohodnou, že se rozhodčí řízení bude spravovat Rozhodčím řádem VIAC ("Vídeňskými pravidly"). Taková dohoda může být buď součástí smlouvy, která se vztahuje na předmět sporu, nebo může být přijata až po samotném vzniku sporu.

Konečným rozhodnutím sporu je rozhodčí nález, který nabývá právní moci a vykonatelnost stejně jako rozsudek soudu. Vůči účastníkům se stává účinný momentem doručení. Díky New Yorské Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 se každý rozhodčí nález uznává a je vykonatelný ve většině států světa, což je velkou výhodou pro mezinárodní obchod.