Vzorová Doložka

"Veškeré spory či nároky, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její platnosti, porušení, ukončení nebo nicotnost, budou s konečnou platností rozhodnuty podle Rozhodčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska (Vídeňská pravidla) jedním nebo více rozhodci ustanovenými podle těchto pravidel."

Možná doplňující ujednání:


(1) Použijí se ustanovení o zrychleném řízení;

(2) počet rozhodců je .......... (jeden nebo tři);

(3) použije se hmotné právo ...........;*)

(4) jazykem rozhodčího řízení je ............ .

 

 

*) Zároveň je případně třeba zohlednit či vyloučit použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, 1980.