Smírčí Řád

Where the parties have submitted their dispute to the Conciliation Rules prior to the entry into force of the Mediation Rules on 1 January 2016, the new Vienna Mediation Rules shall apply to proceedings that have been initiated after 31 December 2015, unless one of the parties puts forward a written objection to such application. In such case the Conciliation Rules shall apply to the proceedings.

(1)
Na návrh strany může být v rámci věcné příslušnosti VIAC provedeno smírčí řízení. Existence platné rozhodčí smlouvy se pro takové smírčí řízení nevyžaduje.

(2) Návrh na zahájení smírčího řízení se podává u sekretariátu. Ten vyzve protistranu(y), aby se vyjádřila(y) ve lhůtě 30 dnů od doručení. Odmítne-li se strana zúčastnit smírčího řízení nebo nevyjádří-li se během stanovené lhůty, nebylo smíru dosaženo.

(3) Pokud protistrana(y) souhlasí s provedením smírčího řízení, ustanoví předsednictvo jednoho ze svých členů nebo jinou vhodnou osobu mediátorem. Strany se mohou na osobě mediátorem též dohodnout. Mediátor prověří podklady předložené stranami, vyzve je k projednání sporu a poté předloží návrhy k jeho smírnému vyřešení.

(4) Je-li dosaženo dohody, zaznamenají se výsledky do zápisu, který podepíší strany a mediátor. Na návrh všech stran a při předložení platné rozhodčí smlouvy jmenuje předsednictvo mediátora jediným rozhodcem, jestliže to všechny strany navrhnou. Ten potvrdí shodu stran ve formě rozhodčího smíru, nebo pokud si to strany přejí, vydá na základě dohody rozhodčí nález se sjednaným zněním.

(5) Pokud nedojde k dohodě, není smíru dosaženo. Prohlášení stran učiněná v rámci smírčího řízení nejsou pro následné rozhodčí řízení závazná. Mediátor nesmí být – s výjimkou případu podle článku 4 této přílohy – v navazujícím rozhodčím řízení rozhodcem.

(6) Náklady smírčího řízení a náklady případné činnosti mediátora podle článku 4 této přílohy stanoví generální tajemník v přiměřené výši podle způsobu výpočtu nákladů pro rozhodčí řízení s odpovídající hodnotou předmětu sporu (čl. 44 Vídeňských pravidel). Totéž platí pro zálohy na náklady stanovené generálním tajemníkem (čl. 42 Vídeňských pravidel). 

Download (pdf)